Juutalainen kasvatus

Päiväkoti Gan Jeladim

Päiväkoti Gan Jeladim on perustettu 20.10.1953. Päiväkoti toimi vuoteen 1984 osapäiväisenä ja 1.1.1985 alkaen kokopäiväisenä. 

Päiväkodin lapset ovat 3-8 -vuotiaita. Päiväkodissa toimii 4-5 -vuotiaiden ryhmä, esiopetusryhmä (joka kuuluu hallinnollisesti Juutalaiselle koululle) sekä koululaisten iltapäiväryhmä, joka on tarkoitettu Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 1-2 luokan oppilaille. Päiväkodin opetuskielenä on suomi, mutta hepreaa käytetään päivittäin. 

Päiväkodin toiminnassa noudatetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteita. Opetuksen pääpaino on juutalaisuuden opetuksessa ja tapakasvatuksessa, jonka tavoitteena on lasten juutalaisen identiteetin vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Päiväkoti on osa Helsingin juutalaista seurakuntaa. Seurakunnan valtuusto valitsee päiväkodille johtokunnan kolmivuotiskaudeksi. Johtokunta valvoo, että päiväkodin toiminta on seurakunnan arvojen mukaista ja hyväksyy päiväkotiin lapset seurakunnan periaatteiden mukaisesti.  

Yhteystiedot: Malminkatu 26, 00100 Helsinki, 09 586 0310 ma-to klo 11-16

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu

Suomen ensimmäinen juutalainen koulu aloitti toimintansa vuonna 1893. Tämä Judiska skolan ehti toimia vain seitsemän vuotta, sillä koulu oli lopetettava taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuonna 1900. Vaikka kansalaisoikeuksien saamisen jälkeen vuonna 1918 kaikki opinahjot olivat juutalaisille avoinna, nähtiin juutalaisen yleissivistävän koulun tarve välttämättömäksi. Sen vuoksi aktiivisten vanhempien aloitteesta perustettiin oma koulu, joka Judiska Samskolan i Helsingfors -nimisenä aloitti toimintansa 15.11.1918. Koulun nimi muuttui vuodesta 1936 alkaen Helsingin juutalaiseksi yhteiskouluksi ja peruskouluun siirtymisen myötä vuonna 1977 Juutalaiseksi kouluksi. 

Koulu on palannut sotia edeltäneeseen nimeensä ja toimii nyt Helsingin Juutalaisena Yhteiskouluna. Se on perusopetusta tarjoava suomenkielinen yksityiskoulu, jota ylläpitää Helsingin juutalainen seurakunta. Sillä on Helsingin juutalaisen seurakunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta. Koulun kokonaiskustannuksista yhteiskunnalta saatu tuki on viime vuosina kattanut noin 60 prosenttia, lopuista kustannuksista on vastannut koulun ylläpitäjä. Koulunkäynti on koulumatkakustannuksia lukuun ottamatta oppilaille maksutonta.

Perusopetuksen lisäksi koulun erityisenä koulutustehtävänä on juutalaisen uskonnon ja perinteen sekä heprean kielen opetus. Neljällä alimmalla luokalla uskonnon opetukseen sisältyy myös Raamatun historia. Kuudennesta luokasta alkaen historian oppimäärässä on mukana juutalaisten historia. Heprean kieltä opetetaan ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Koulun keskeisiä, kaikki toiminnot läpäiseviä arvoja, ovat juutalaisuus, ihmisyys, kansainvälisyys ja oppimaan oppiminen. Koulun juutalaiskasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä opetusta, ohjausta ja asenteiden kasvatusta, joka tähtää siihen, että oppilaista tulisi juutalaisuuteensa myönteisesti suhtautuvia seurakuntansa ja kansansa jäseniä. Tähän päämäärään juutalaiskasvatus pyrkii toisaalta ns. juutalaisaineiden (uskonto, juutalaisten historia ja heprean kieli) sisältämän tiedollisen oppiaineksen avulla, toisaalta sisällyttämällä koulunkäynnin arkeen ja juhlaan toimintaa, perinteitä ja ohjelmia. Ne luovat kouluympäristöstä sellaisen, että oppilaat käytännössä jokaisena koulupäivänä noudattavat juutalaista elämäntapaa. Myös muiden kuin juutalaisaineiden opetuksessa korostetaan juutalaisia aiheita.

Koulussa oli 1970-luvun puolivälissä 50 oppilasta. Koulussa oli 1970-luvun puolivälissä 50 oppilasta. 2020-luvulla oppilasmäärä on noussut jo yli sadan ja myönteinen kehitys jatkuu. Koulun oppilasmäärän nousuun on vaikuttanut mm. Israelista ja Venäjältä Suomeen tapahtunut sekä pääkaupunkiseudulle suuntautunut muuttoliike. Kotikielenään oppilaat puhuvat suomen lisäksi useita muita kieliä. Oppilaat tulevat kouluun pääkaupunkiseudulta, enemmistö Helsingistä. 

Yhteystiedot: Malminkatu 26, 00100 Helsinki, 09 586 0310 ma-to klo 11-16,  www.hjyk.fi

Sunnuntaikoulu

Sunnuntaikoulu on tarkoitettu kaikille niille lapsille (tytöt 10 vuotta ja pojat 11 vuotta), jotka eivät käy Helsingin Juutalaista Yhteiskoulua. Sunnuntaikoulu on tarkoitettu lapsille ja heidän perheilleen. Mikäli lapsi ei käy Helsingin Juutalaista Yhteiskoulua, edellyttää seurakunta, että lapsi osallistuu ensin sunnuntaikouluopetukseen sekä sen jälkeen seurakunnan bnei mitsva -opetukseen voidaakseen suorittaa bat/bar mitsvan seurakunnan syngagogassa. Bnei mitsva -opetus on tarkoitettu myös niille lapsille, jotka käyvät seurakunnan koulua.

Opetus tapahtuu yksityisopetuksena.

Lisätietoja saa seurakunnan kansliasta:
srk@jchelsinki.fi, 09 586 0310 ma-to klo 11-16

Bnei mitsva -opetus

Bnei mitsva -ikä on erittäin tärkeä ja erityinen aika juutalaisuudessa, lapsen elämässä ja hänen perheensä elämässä. Juutalaisen lain mukaan tämä tapahtuu pojan täyttäessä 13 ja tytön täyttäessä 12 vuotta. Tässä iässä heidän tulee ottaa vastuu omista teoistaan, mitsvoista. Tytöistä tulee siis bat mitsva ja pojista bar mitsva. Yhteisesti heitä kutsutaan bnei mitsva -lapsiksi.

Tämä on ikä, jolloin lapsesta tulee henkisesti täysi-ikäinen. Henkinen kypsyys tarkoittaa kykyä ymmärtää elämän vaikeudet ja merkitys. Tässä iässä tapahtuu myös paljon fyysistä kasvua ja kehitystä, eivätkä nämä muutokset, vastuun ottaminen ja henkiset muutokset, tapahdu yhdessä yössä, vaan prosessi on pitkä. Tämän takia bnei mitsva -ohjelma on erittäin tärkeä koko perheelle.

Bnei mitsva -opetukseen kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet:

 1. Minä ja ystäväni
  Ryhmässä oppimista, eli oppimista interaktiivisesti muiden kanssa.
 2. Minä ja perheeni
  Bnei mitsva -nuorelle ja hänen perheelleen oppijakso, kuinka tuntea yhdessä juutalainen henki ja ymmärtää perheen keskeisyys juutalaisessa elämässä.
 3. Minä itse
  Henkilökohtainen ohjelma ja valmistautuminen seremoniaan sekä erityisten tytöille ja pojille suunnattujen mitsvojen oppimista. Lisäksi keskustelua perheen kanssa muita toivotuista aiheista.
 4. Minä ja seurakuntani
  Vapaaehtoistyötä sisältäen vierailuja Hoivakoti Saraan, juhlapyhien valmistelua. Bnei mitsvasta valmistuneet auttavat muita ohjaajia bnei mitsva ohjelmissa.
 5. Minä ja lapseni
  Tapaamisia vain vanhempien kanssa.
 6. Leirit
  Lapset saavat mahdollisuuden käyttää ohjelmassa oppimiaan asioita tosielämässä. He voivat kokea juutalaisen ryhmän voiman ja hengen.

Bnei mitsva -ohjelmaan kuuluu yksityistä opetusta sekä ryhmätapaamisia sekä mahdollisuuksien mukaan myös leirejä. Perheen ja kodin tuki ja yhteistyö on erittäin tärkeää tämän ohjelman aikana. Ohjelma on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä juutalaisen seurakunnan ja juutalaisen yhteiskoulun kanssa. Lapset, jotka eivät käy juutalaista koulua voivat syventyä opintoihin yksityisen opetuksen aikana.

Bnei mitsva -seremonian pitäminen Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogassa edellyttää ohjelmaan osallistumista.

Yhteystiedot: srk@jchelsinki.fi, 09 586 0310 ma-to klo 11-16